Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier, verklaart de ouder/verzorger van de cursist(e)/ de cursist(e) zelf een cursusovereenkomst aan te gaan met Gewoon Saskia.
2. Na datum van verzending of datum van ondertekening, heeft de ouder/verzorger van de cursist(e)/de cursist(e) zeven dagen bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren.
3. De overeenkomst wordt door Gewoon Saskia bevestigd en is hiermee bindend, tenzij de ouder/verzorger van de cursist(e) /de cursist(e) een beroep doet op de in deze voorwaarden opgenomen clausules.
4. De ouder/verzorger/de cursist(e) stelt Gewoon Saskia voor of tijdens de eerste les op de hoogte van eventuele bijzondere omstandigheden betreffende de cursist(e), die van belang kunnen zijn voor het goed volgen van de typelessen (te denken valt aan ADHD, dyslexie etc.). Wanneer dit achterwege blijft, kan Gewoon Saskia geen aansprakelijkheid aanvaarden indien de lessen door deze bijzondere omstandigheden niet naar wens verlopen.
5. Het lesgeld van € 159,50 wordt bij aanmelding meteen betaald via Ideal.
6. De cursist dient afwezigheid om welke reden dan ook te melden. Dit kan mondeling, telefonisch of per mail. Niet gevolgde lessen kunnen niet worden ingehaald.
7. Het niet volgen van de lessen ontheft de cursist(e) niet van de betalingsverplichtingen.
8. Indien de cursist(e) vanwege medische redenen de cursus niet kan volgen, kan deze, na het overleggen van een medische verklaring, deelnemen aan een eerstvolgende cursus. Eventuele meerkosten worden in rekening gebracht.
9. Reeds betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd.
10. Gewoon Saskia heeft de plicht te zorgen voor een regelmatig verloop van de cursus. Hierbij wordt bepaald dat, met behoud van alle rechten voor de cursist(e), de planning van de lestijden met een uur kan worden verschoven en de startdatum met maximaal 4 weken.
11. Mocht een les door overmacht niet door kunnen gaan, dan kan de les worden verschoven, waardoor de einddatum ook zal verschuiven.
12. Gewoon Saskia behoudt zich het recht voor om de cursus bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren.
13. De cursist(e) maakt gedurende de les gebruik van de computerapparatuur van de apparatuur op de leslocatie. Schade, door opzet of onoordeelkundig gebruik, aan door Gewoon Saskia verstrekte apparatuur/materiaal komt voor rekening van de cursist(e).
14. De cursist(e) dient thuis te beschikken over een computer/laptop met internet aansluiting.
15. Ouder/verzorger/de cursist(e) dient toe te zien dat de cursist(e) minimaal 15 minuten per dag thuis oefent. Indien er gedurende twee lessen niet of onvoldoende is geoefend, zal er door Gewoon Saskia contact met de ouder/verzorger/de cursist(e) worden opgenomen.
16. Na de laatste les zal Gewoon Saskia adviseren over deelname aan het examen. Wanneer de cursist(e) naar aanleiding van een negatief advies afziet van deelname aan het examen krijgt de cursist(e), aan het einde van de cursus, een deelnamecertificaat van Gewoon Saskia. Dit zal alleen geschieden indien alle lessen zijn gevolgd en thuis goed is geoefend.
17. Indien de cursist(e) aan het einde van de cursus niet aan de minimum exameneis voldoet, en wel altijd thuis heeft geoefend, krijgt hij/zij de gelegenheid 2 extra weken de tijd om toch genoeg te kunnen oefenen om met het examen te kunnen meedoen.
18. Indien het examen door ziekte (medische verklaring overleggen) niet gemaakt kan worden zal naar een andere examen mogelijkheid worden gezocht.
19. Als de ouder/verzorger van de cursist(e) /de cursist(e) niet tevreden is over de cursus kan een klacht worden ingediend bij Gewoon Saskia. Dit kan schriftelijk, per brief, e-mail, of telefonisch. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden behandeld. Wanneer de klacht niet door Gewoon Saskia opgelost kan worden, zal een derde ingeschakeld worden.
Wijziging van Algemene Voorwaarden
Gewoon Saskia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden.

Juni 2020

Dit zijn de algemene voorwaarden van Gewoon Saskia, statutair gevestigd te Culemborg, kantoorhoudende aan Graanmolenweg 59 te Culemborg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 56815700